• BESÖK EN AV VÅRA 25 BUTIKER - ALLTID FRI FRAKT TILL BUTIK!
 • Om oss
 • Nyhetsbrev
ButikerKontakt
 • Hem
 • Personpolicy GDPR

Personpolicy GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. INLEDNING

Möbelmästarna Sverige AB, org. nr 556425-8803 ("Möbelmästarna" eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med användning av och köp via [www.mobelmastarna.se] (”Tjänsten”). Möbelmästarna ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

För personuppgifter som samlas in i samband med köp i fysisk butik är butiken personuppgiftsansvarig. Möbelmästarna kan i dessa fall fungera som personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter på uppdrag av den enskilda butiken.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Inom ramen för Möbelmästarnas verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m. (”Personuppgifter”).

Om du saknar svar på någon fråga eller om du har funderingar över Möbelmästarnas behandling av Personuppgifter får du gärna kontakta oss på kundtjanst@mobelmastarna.se.
Kontaktinformation finner du under punkt 7 (Kontaktinformation) nedan.


2. VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER, VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR, LAGLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD.


2.1 Köp och beställningar

För att kunna fullgöra våra åtaganden inom köpeavtalet gentemot kunders beställningar och köp krävs det att personuppgifter (Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter, Adress, Köpinformation) hanteras. 


Behandlingar som utförs:

 • Orderhantering i vårt affärssystem och i vår e-handelsplattform.
 • Överföring av Personuppgifter till våra fysiska butiker som hanterar din beställning och ditt köp.
 • Leveranshantering (inkl. kontakt med leverantör och olika aktörer i logistikkedjan).
 • Identifiering och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning i samarbete med vår betaltjänstleverantör.
 • Hantering av reklamation- retur- eller garantiärenden.


Uppgifterna lagras till dess att beställningen eller köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid som är nödvändig för att hantera eventuella reklamations-, retur- och garantiärenden.


2.2 Kundtjänstärenden

För att vår kundtjänst ska kunna hantera de ärenden och frågor som inkommer krävs det att personuppgifter (Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter, Adress, Köpinformation, Tekniska uppgifter om din enhet, Din korrespondens) hanteras.


Behandlingar som utförs:

 • Kommunikation och besvarande av frågor till vår kundtjänst.
 • Identifiering av dig i det fall du är kund hos oss.
 • Utredning av eventuella klagomål, reklamationer, returer etc.


Uppgifterna lagras till dess att kundtjänstärendet avslutats eller så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. 


2.3 Produkt- och tjänstutveckling

För att vi ska kunna mäta trafiken på våra tjänster samt för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra tjänster krävs det att personuppgifter (Ålder, Kön, Leveransort, Feedback och annan korrespondens, Köp- och användargenererad data, Teknisk data rörande vilka enheter som används och dess inställningar, Användarbeteende) hanteras.


Behandlingar som utförs:

 • Anpassning av tjänsten i syfte att bli mer användarvänlig och lyfta fram funktioner som ofta används av kunder.
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra vår orderhantering, våra logistikflöden och andra delar av distributionskedjan.
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 • Samla in omdömen från våra kunder och användare av tjänsten för att utveckla och förbättra vårt sortiment.


Uppgiften lagras till dess att de inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet.


2.4 Missbruk av våra tjänster

För att kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse eller, i de fall då en sådan förpliktelse saknas, vårt berättigade intresse att motarbeta och förhindra missbruk av våra tjänster krävs att personuppgifter (Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter, Adress, Köpinformation, Användaruppgifter för köp i inloggat läge) hanteras.


Behandlingar som utförs:

 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra misstänkta eller konstaterade lagöverträdelser.
 • Förhindrande av åtgärder som enligt våra allmänna villkor är otillåtna.
 • Hantering av illasinnade försök att skada vår IT-miljö.


Uppgifterna lagras till dess att de inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet.


2.5 Marknadsföring

För att vi ska kunna marknadsföra våra tjänster och produkter samt ge dig olika erbjudanden krävs att personuppgifter (Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter, Adress, Köpinformation) hanteras. 


Behandlingar som utförs: 

 • Insamling av mailadresser via vår mailtjänstleverantör.
 • Utskick av nyhetsbrev och annan personlig kommunikation i marknadsföringssyfte.
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Överföring av information till samarbetspartners för att erbjuda relevant marknadsföring.


Uppgifterna lagras till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för den tid som är nödvändig för ändamålet.


2.6 Rättsliga förpliktelser

För att vi ska kunna uppfylla våra (Möbelmästarna inklusive bolag inom samma företagsgrupp) rättsliga förpliktelser krävs att personuppgifter (Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter, Adress, Köpinformation, Användaruppgifter för köp i inloggat läge) hanteras. 


Behandlingar som utförs:

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser (t. ex. enligt bokföringslagen, penningtvättslagen, produktansvarslagen, produktsäkerhetslagen etc.)
 • Kontakt med myndigheter i syfte att utbyta information när detta är påkallat lagkrav.


Uppgifterna lagras för den tid som är nödvändig enligt den rättsliga förpliktelsen ifråga. 

3.  MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra denbehandling av Personuppgifter som har specificerats ovan, t.ex. vår betaltjänstleverantörResurs Bank och våra logistikpartners. Våra partners och leverantörers behandling av Personuppgifter kommer inte att ske för andra ändamål än som angivits i denna Personuppgiftspolicy, eller i respektive partner eller leverantörs motsvarande policy.

Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring av Personuppgifter sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

4. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att:

• begära information om vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära enkopia av dessa (registerutdrag),

• få felaktiga Personuppgifter korrigerade

• få dina Personuppgifter raderade,

• invända mot att vissa Personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas,

• få de Personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och

• om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen.

Du kan när som helst, genom att kontakta vår kundtjänst, skicka en begäran om att få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina Personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina Personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Notera även att vissa rättigheter enligt denna punkt 4 i vissa fall kan vara begränsade enligt lag.

5. SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER

Möbelmästarna har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

6. ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Möbelmästarna förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Möbelmästarna gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Möbelmästarna att publicera sådana ändringar här. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Om Möbelmästarna ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när din bekräftelse om att du tagit del av Personuppgiftspolicyn samlades in, kommer Möbelmästarna att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta ny bekräftelse av att du tagit del av den uppdaterad förklaring av Möbelmästarnas personuppgiftsbehandling.

7. KONTAKTINFORMATION

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller vår behandling av Personuppgifter, vänligen kontakta din lokala BUTIK

Personuppgiftspolicyn antogs den 2019-09-01