ButikerKontakt
  • Hem
  • Personpolicy GDPR

Personpolicy GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. INLEDNING

Möbelmästarna Syd AB, org. nr 556425-8803 ("Möbelmästarna" eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med användning av och köp via [www.mobelmastarna.se] (”Tjänsten”). Möbelmästarna ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

För personuppgifter som samlas in i samband med köp i fysisk butik är butiken personuppgiftsansvarig. Möbelmästarna kan i dessa fall fungera som personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter på uppdrag av den enskilda butiken.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Inom ramen för Möbelmästarnas verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m. (”Personuppgifter”).

Om du saknar svar på någon fråga eller om du har funderingar över Möbelmästarnas behandling av Personuppgifter får du gärna kontakta oss på kundtjanst@mobelmastarna.se.
Kontaktinformation finner du under punkt 7 (Kontaktinformation) nedan.

2. VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER, VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR, LAGLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD.

3.  MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra denbehandling av Personuppgifter som har specificerats ovan, t.ex. vår betaltjänstleverantörResurs Bank och våra logistikpartners. Våra partners och leverantörers behandling av Personuppgifter kommer inte att ske för andra ändamål än som angivits i denna Personuppgiftspolicy, eller i respektive partner eller leverantörs motsvarande policy.

Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring av Personuppgifter sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

4. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att:

• begära information om vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära enkopia av dessa (registerutdrag),

• få felaktiga Personuppgifter korrigerade

• få dina Personuppgifter raderade,

• invända mot att vissa Personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas,

• få de Personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och

• om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen.

Du kan när som helst, genom att kontakta vår kundtjänst, skicka en begäran om att få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina Personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina Personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Notera även att vissa rättigheter enligt denna punkt 4 i vissa fall kan vara begränsade enligt lag.

5. SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER

Möbelmästarna har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

6. ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Möbelmästarna förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Möbelmästarna gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Möbelmästarna att publicera sådana ändringar här. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Om Möbelmästarna ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när din bekräftelse om att du tagit del av Personuppgiftspolicyn samlades in, kommer Möbelmästarna att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta ny bekräftelse av att du tagit del av den uppdaterad förklaring av Möbelmästarnas personuppgiftsbehandling.

7. KONTAKTINFORMATION

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller vår behandling av Personuppgifter, vänligen kontakta din lokala BUTIK

Personuppgiftspolicyn antogs den 2019-09-01